ໃບຢັ້ງຢືນ

ໃບຮັບຮອງ (1)
RFTGREYG
TGFRWSTGW
ໃບຮັບຮອງ (3)